Právní náležitosti pokácení stromu

Když se rozhodnete pokácet strom, přemýšlejte dobře, jestli opravdu chcete strom pokácet. Je normální, že ze stromu padá listí, že strom dělá stín, že se stromy za větru naklánějí a kývají. Ne každé poškození stromu či každá houba na stromu znamenají, že strom spadne. Vhodné můžeme být se před rozhodnutím poradit přímo s arboristou.

Strom má velkou nejen finanční hodnotu a potrvá desítky let než nově vysazený strom doroste rozměrů pokáceného stromu.

Vlastnictví pozemku na němž strom stojí

Je nutné být vlastníkem pozemku či mít v ruce písemný souhlas vlastníka pozemku. Před tím, než se rozhodnete kácet, je třeba mít jasno ve vlastnických vztazích – to platí zejména pro pozemky u bytových družstvech, společenství vlastníků jednotek, obecně pozemky vlastněné více lidmi.

Kdy kácíme

Ve vyhlášce stojí, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Většinou to znamená, že můžeme kácet v období říjen až březen, záleží na aktuálním počasí. Výjimkou je havarijní kácení.

Co kácíme bez povolení

Ve zkratce jsou to:

 • malé stromy (kmen slabší než cca 25 cm ve výšce 1,3 m)
 • ovocné stromy jakékoliv velikosti (jabloň, hrušeň, ořešák vlašský, třešeň a jiné) pokud se nacházejí v zástavěném území na pozemku určeném jako zeleň
 • havarijní kácení (v případě, že strom ohrožuje život a zdraví osob, či hrozí značná škoda na majetku). V tomto případě stačí skácení oznámit do 15 dnů po provedení.

Případy, kdy není třeba povolení ke kácení dřevin, upravuje Zákon o ochraně přírody a krajiny a Vyhláška 222/2014 platná od 1.11.2014 (mění vyhlášku 189/2013 Sb.). Změna vyhlášky znamená především, že již není možné pokácet (téměř) jakýkoliv strom na Vaší zahradě bez povolení.

Níže uvádím odstavec vyhlášky, který jmenuje případy, kdy není třeba povolení:

§3 Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [ §3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona nevyžaduje

 • a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 • d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Dále uvádím odstavec ze zákona, který též uvádí případy, kdy není povolení potřeba:

Povolení ke kácení dřevin

 1. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6). a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem 6a).
 2. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
 3. Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

 4. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 5. Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

Povolení ke kácení

Pokud se rozhodnete pokácet strom, ke kterému je třeba povolení, kontaktujte příslušný obecní úřad nebo ve větších obcích odbor životního prostředí.  Zde získáte formulář, v kterém popíšete, co a proč chcete skácet. Pokud strom stojí na pozemku s více majiteli (např. u bytového domu), je vhodné mít souhlas vlastníků. Úřad zhodnotí, zda je strom možné skácet, a vydá povolení. Teprve s ním může arborista strom pokácet.

Na závěr

Zákon se vyplatí dodržovat, v případě porušení hrozí velké pokuty. Pokud si nejste jisti, tak kontaktujte příslušný úřad.

Komentáře jsou vypnuty.